مقاله 13

تعريف استعداديابي “استعداد” در فرهنگ هاي لغت به معناي “توانايي ويژه و طبيعي” و “ظرفيت دستيابي به موفقيت” تعريف شده است. برخی دانشمندان عقيده دارند استعداديابي در ورزش عبارت است از “فرآيند شناسايي ورزشکاران فعلي که توان بالقوه اي براي نخبه شدن دارند”. رينگر در تعريف کاربردي استعداديابي اعتقاد دارد : استعداديابي يعني پيش بيني اجرا» (عملکرد) از طريق سنجش ويژگي هاي جسماني ، رواني و اجتماعي و همچنين توانايي هاي تکنيکي.

تعريف استعداديابي
“استعداد” در فرهنگ هاي لغت به معناي “توانايي ويژه و طبيعي” و “ظرفيت دستيابي به موفقيت” تعريف شده است.
برخی دانشمندان عقيده دارند استعداديابي در ورزش  عبارت است از “فرآيند شناسايي ورزشکاران فعلي که توان بالقوه اي براي نخبه شدن دارند”.
رينگر در تعريف کاربردي استعداديابي اعتقاد دارد : استعداديابي يعني پيش بيني اجرا» (عملکرد) از طريق سنجش ويژگي هاي جسماني ، رواني و اجتماعي و همچنين توانايي هاي تکنيکي.

فوايد استعداديابي
استفاده از معيارهاي ويژه براي استعداديابي فوايد و امتيازات متعددي دارد :
۱ زمان لازم براي رسيدن به اجراهاي ورزشي بهينه توسط ورزشکاران برگزيده را کاهش مي دهد.
۲در کار ، انرژي ، استعداد و توانايي هاي مربي صرفه جویی می شود. همچنین ورزشکاراني که داراي توانايي هاي بالاتري هستند، موجب افزايش کارآيي برنامه هاي تمريني مربي مي شوند.
۳ توانايي شرکت در مسابقه و نيز تعداد ورزشکاراني را که به اجراهاي ورزشي بهينه دست مي يابند افزايش مي دهد. در نتيجه تيم ملي نیز  هماهنگي به وجود خواهد آمد که در مسابقات بين المللي تواناتر و قدرتمندتر ظاهر خواهند شد.
۴ اعتماد به نفس ورزشکار را بالا مي برد ، چراکه اجراهاي ورزشکار نخبه در مقايسه با ورزشکاران هم سن و عادی انتخاب نشده و به طور قابل توجهي اجراها بالاتر است پس در نتیجه اعتماد به نفس این ورزشکاران با استعداد بالاتر می رود.
۵ کاربرد تمرينات علمي را ميسر مي سازد زیرا توان ورزشکاران بالاست  و بدين طريق متخصصان و کارشناسان علوم ورزشي با انگيزه بيشتري کار خود را ادامه خواهند داد .

Spread the love

Be the first to comment “مقاله 13”

خرید هاست
Translate »
WhatsApp chat
تماس بگیرید